پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
آبخوری جامبوبدون میلگرد

توضیحات محصول/خدمت

این مدل ،ازمدلهای کلاسیک آبخوری است.تفاوت آن باسوپرجامبودراینست که به جای دیسک ورابط، کف آن پرشده از مواداست تاتعادل آبخوری برقرارشود.

ازنظرابعادقیف،این مدلربامدل سوپرجامبوتفاوت چندانی ندارد.
ضمنأتمامی نکاتی که پیرامون استفاده ازسوپر جامبوذکرشددراین مدل نیز مصداق دارد.