پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
آبخوری پارس

توضیحات محصول/خدمت

این مدل از مدلهای قدیمی ومحبوب در سراسر دنیاست.اگرچه این محصول به طورخاص برای مرغهای تخم گذار طراحی وساخته شده،امابرای دیگر انواع پرنده(گوشتی و…..)نیز کاراوقابل استفاده است.آنچه که این مدل رااز دیگرمدلها متمایز ساخته منبع پلاستیکی انست که در زیر کلاهک قرارداردوباپرشدن آب درون،مانع از تکان خوردن بر اثرضربه میشود.

برای استفاده از این محصول نکات زیررابه یاد داشته باشید:

  1. یک عددازاین آبخوری برای حدود 80 پرنده کافی است .
  2. ارتفاع آبخوری باید اندکی ازارتفاع کمرپرنده بالاتر باشد.
  3. میزان آب درون آبشخور رادرکمترین حالت ممکن قراردهید.
  4. نباید منبه آبخوری خالی ویاکم آب باشد.