پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
جوجه یک روزه مادر تخمگذار

توضیحات محصول/خدمت

نژاد L.S.L

شرکت تولیدی برکت با انتخاب نژاد برتر و پر تولید LSL و دریافت مجوز پرورش از سال 1389 اقدام به وارد کردن نژاد اجداد از شرکت لوهمن آلمان و پرورش اجداد و تولید گله مادر تخمگذار نموده که در حال حاضر با توجه به امکانات و تجهیزات مناسب امکان صادرات گله های مادر را نیز به کشورهای منطقه ایجاد نموده است.با توجه به شرایط خاص پرورش گله های فوق این واحد در استان قزوین در یک منطقه کوهستانی با در نظر گرفتن کامل مسائل بهداشتی در این منطقه ویژه جغرافیایی احداث گردید.