پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
پورتال جامع اطلاع رسانی دام، طیور و آبزیان
دان پلت ویژه پرورش جوجه های گوشتی

توضیحات محصول/خدمت

دان آماده بر اساس شرایط اقلیمی رایج ایران و کنترل ناهنجاریهای متابولیکی مرتبط با مصرف دان پلت و بر اساس شاخص اسید آمینه قابل هضم فرموله و بالانس گردیده است.

برنامه مصرف روزانه دان پلت به منظور کنترل سرعت رشد اولیه و تسریع رشد جبرانی تا قبل از رسیدن به سن ۴۲ روزگی طراحی شده است، بطوریکه وزن و ضریب تبدیل مناسبی در پایان دوره پرورش حاصل گردد.